Privacyverklaring

Privacyverklaring van Schoonheidsinstituut Magnifique

Schoonheidsinstituut Magnifique, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Indien u klant wordt van Schoonheidsinstituut Magnifique of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de privacyverklaring door te lezen.

Contactgegevens:

www.schoonheidsinstituutmagnifique.nl, Wilhelminastraat 25, 5802 BA, 0478-561274, info@schoonheidsinstituutmagnifique.nl

P.F.J Reijnders is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidsinstituut Magnifique. Zij is te bereiken via info@schoonheidssinstituutmagnifique.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidsinstituut Magnifique verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Aanhef, Voor- en achternaam, geboortedatum
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer, e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidsinstituut Magnifique verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 1. Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier die van invloed kunnen zijn op het te behalen resultaat van de behandeling, inform consent voor bepaalde behandelingen om contra-indicaties uit te sluiten.
 2. Voor en na foto’s gemaakt met de Visio face en/of een fototoestel om de voortgang van de behandelingen te monitoren.
 3. Verzekeringsnummer van de zorgverzekeraar, als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding.
 4. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, dit met toestemming van ouder of voogd.

Schoonheidsinstituut Magnifique verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering en/of verzetten daarvan.
 • Uw e-mailadres wordt gebruikt voor de afspraak bevestiging en herinnering.
 • Uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie die 1x per maand verzonden wordt als u hier toestemming voor geeft. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 • Uw naam en adresgegevens komen op de factuur te staan indien u een factuur wenst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidsinstituut Magnifique neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidsinstituut Magnifique) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Schoonheidsinstituut Magnifique bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Tot 2 jaar na de laatste behandeling, dat is van belang voor de afhandeling van eventuele klachten volgens de Wkkgz en/of geschil bij de Geschillencommissie.
 • Tot 7 jaar na de laatste behandeling bij klanten die geld terug ontvangen hebben van de zorgverzekeraar voor acne en/of onthaar behandelingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidsinstituut Magnifique verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidsinstituut Magnifique gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidsinstituut Magnifique en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidsinstituutmagnifique.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schoonheidsinstituut Magnifique wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidsinstituut Magnifique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@schoonheidsinstituutmagnifique.nl. Schoonheidsinstituut Magnifique heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Goede ICT- beschermingsmaatregelen, zoals een virusscanner en firewall, wachtwoordbeveiliging.
 • Papieren klantdossier staat in een afgesloten kast.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.